Апаратура

Информация за апаратура за:

 

ВАЖНО!

Всички гореописани изследвания се провеждат в Центровете за образна диагностика, които  се ръководят от лекар със специалност „Образна диагностика“. Екипът може да включва: лекари, старши рентгенов лаборант с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалността „Здравни грижи“, както и рентгенови лаборанти. Специалисти от други специалности, ползващи рентгенова апаратура, получават удостоверение за правоспособност за работа след призната квалификация за конкретната медицинска дейност и работят в екип със специалист по образна диагностика.