Ядрено Магнитен Резонанс (ЯМР)

Ядрено магнитния резонанс е нерентгенов метод за послойно изобразяване на регионите в организма, в чиято основа седят сложни физични принципи относно поведението на водородните (Н) протони в тялото, поставени в хомогенно магнитно поле.

aparatura4

Методиката позволява детайлно представяне на различни части и региони на тялото без да се използват рентгенови лъчи. При ЯМР се използва принципа на радиовълни, възникващи в хомогенно магнитно поле, които в последствие се насочват към определен регион от тялото. При срещата им с него се получава сигнал (ехосигнал), който се улавя от специални приемници, след което се обработва по компютърен път и чрез математически изчисления се получава образ.

Методът е безвреден както за възрастни, така и за деца. Методиката не се използва единствено при бременни жени до третия месец  на бременността.

ЯМР предоставя изключително детайлни образи на нервната система, мускулите и ставите, сърдечно-съдовата ситема, органите в абдомена и малкия таз, гърдата.

ЯМР не е метод на избор при заболяванията на белия дроб, поради наличието на голямо количество въздух, който разваля образа. Методът е особено чувствителен при оценката на повечето анатомични структури, както и при откриване и диагностициране на широк спектър от патологични състояния в ранен стадий.

ЯМР може да осигури добра информация за разликата между доброкачествени и болестно променени тъкани. Методът се използва за диагностиката и стадирането на голяма група заболявания и за оценка на отговор към лечението. След въвеждането му в практиката за много заболявания беше премахната необходимостта от биопсия или изследователски операции

Провеждане на изследването:

Според типа апарати или според поставените въпроси изследването протича по различен начин и с различна продължителност, като обикновенно стандартно изследване продължава 30 минути, през което време се събират множество образи, но при нужда изследването може да се достигне продължителност и един час.
Апаратурата се намира в рамките на специално защитена стая (Фарадева клетка), за да се избегне външна намеса, причинени от използването на радиовълни, много близки по честота с тези на обикновените FM радио станции и изглежда като малък тунел с просвет 70-100 см. При започване на изследването пациента ляга на маса, която бавно го придвижва в тунела

По време на изследването се чуват много силни тропащи шумове. Те са напълно нормални и се пораждат от електромагнитните превключватели.

Много важно е липсата на каквото и да е движение по време на изследването, защото дори и най-малкото движение може да доведе до смущения в образите и с това да провали изследването. Метални предмети в или около сканирани област могат да доведат до грешки в реконструирани изображения (артефакти), което да покрие дадена патология.
От съображения за сигурността на пациента подвижни метални предмети като фиби, бижута, очила, часовници, слухови апарати, всички подвижни зъбни протези, запалки, монети и т.н. не трябва да бъдат внасяни в залата с апарата, тъй като могат да доведат до нараняван. Това е от особено значение за пациенти с поставен пейсмейкър, изкуствени стави или клипсове от предходни операции.

Трябва да се знае, че въпреки изолацията на машината пациентът е под непрекъснато наблюдение от страна на екипа, работещ с нея.

При много случаи е необходимо поставянето на контрастно вещество (парамагнитна контрастна субстанция) с цел постигане на по-ясен образ. В повечето случаи нуждата от контрастна материя се определя от лекаря-рентгенолог в хода на изследването и служи за поставянето на ясна крайна диагностика. При използването на контрастно вещество може съвсем рядко да се срещнат странични реакции като гадене и алергии.

ЯМР е метод който не изисква специфична подготовка или начин на хранене. Самото изследване се понася лесно, тъй като магнитното поле и радиовълните не се усещат и не причиняват неприятни усещания. Проблеми с изследването могат да се явят при пациенти с клаустрофобия, което се избягва с провеждане на изследването под анестезия.

Методиката не е евтина, но е ценово ефективна, посредством елиминиране необходимостта от инвазивни рентгенови процедури, биопсии и др.
Много често МР сканиране спестява пари, като същевременно минимизира риска и дискомфорта на пациента.

Алтернативни методи на изследване: КТ (компютърна томография), ехография и сцинтиграфия.

Д-р Марин Пенков – рентгенолог