Въпроси и отговори

Какви документи са необходими за явяване пред ТЕЛК и кой ги подготва?

  • Заявление – декларация (по образец) – попълва се лично, може да се вземе от Регионална картотека (РКМЕ);
  • Декларация за съхраняване и обработка на лични данни – попълва се лично, може да се вземе от Регионална картотека (РКМЕ)
  • Медицинско направление за ТЕЛК – по образец (попълва се от личния лекар) или Медицински протокол на ЛКК
  • Етапна епикриза от личния лекар – оригинал
  • Епикризи от болнични заведения –  ксерокопия
  • Актуални лабораторни изследвания и консултации със специалисти, доказващи наличните заболявания и усложнения – оригинали
  • Медицинско удостоверение (бланка № 119/МЗ) – личния лекар, ако лицето е неподвижно за да се освидетелства от ТЕЛК в дома.

*При освидетелстване на деца до 16 годишна възраст –  Акт за раждане (ксерокопие)

Какви са сроковете и необходимите документи за отпускане на пенсия с ЕР на ТЕЛК?

След получаване на експертното решение на ТЕЛК, тече 14 дневен срок за обжалване прад НЕЛК, ако не сте съгласни с него. След изтичане на този срок в ТД на НОИ се подават следните документи: заявление по образец; документи за трудов (осигурителен) стаж; документи за брутното трудово възнаграждение, върху които са внесени осигурителни вноски за 3 (три) последователни години от последните 15 години осигурителен стаж, по избор преди 1 януари 1997г., и за брутното трудова възнаграждение/доход, върху които са внесени осигурителни вноски за осигурителния стаж след тази дата до датата на инвалидизирането; ЕР на ТЕЛК, с изтекъл 14 дневен срок. Заявлението се подава в ТД на НОИ в едномесечен срок от влизане в сила на ЕР на ТЕЛК, пенсията се отпуска от датата на инвалидизирането.

Каква сума се полага за закупуване на гръдна епитеза / перука и за какъв срок? Какви документи са необходими и къде се подават?

На основание чл. 40, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, съгласно Заповед № РД 01/36 от 10.01.2008 г. на Министъра на МТСП: гръдна епитеза – 132 лв., срок 1 година за временна и 3 години за постоянна; перука – 100 лв., срок 1 година.

В Дирекция ”Социално Подпомагане” се подават – молба-декларация (по образец) и медицински протокол от специализирана ЛКК, по профила на заболяването, или ЕР на ТЕЛК.

Вашите въпроси:

Вашето име (задължително)

Вашият Email (задължително)

Тема

Въпрос