Справки и е-услуги

Е-УСЛУГИ В НЗОК

Справки със свободен достъп

Проверка на личен лекар

Сайтът на Здравната каса предлага възможност за всяко осигурено лице да провери, кой е неговия личен лекар, кода, под който  е записан в Районния център по здравеопазване,  къде практикува (адрес) и телефонен номер за връзка. Необходимо е  да попълните ЕГН и кода от картинката.

Търсене на лекарства, заплащани от Здравната каса

ruce-komputer

Тази електронна услуга дава възможност на пациенти и лекари да търсят лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални цели, заплащани от Здравната каса. Справката може да бъде направена в секция „Електронни услуги”, Търсене на лекарства, заплащани от НЗОК”.

Лекарствата могат да бъдат намерени по код на диагноза (МКБ код), по международно непатентно наименование (АТЦ код), както и по търговско име или част от него.

За всеки медикамент са приложени диагнозите, за които се употребява, формата и количеството на лекарственото вещество в съответната опаковка, както и цената, която заплаща Националната здравноосигурителна каса, и начинът на предписване

Справки с УПК

Достъп до  е-пациентско досие

За достъп до електронното пациентско досие е необходим Електронен подпис.

или Уникален персоналният код за достъп . Той се издава в Районните здравноосигурителни  касибез значение от населеното място на избрания личен лекар на всеки здравноосигурен българин.

Заявлението за получаване на уникален код се подават лично, като се представя и документ за самоличност. Получаването на кода става в момента и отнема няколко минути. Той е изписан върху лист хартия, който съдържа и личната информация на съответния получател, и се предоставя в запечатан плик.

Пациентското досие се намира на интернет страницата на Здравната каса, в раздел Електронни услуги. След влизането на страницата се избира дали достъпът да стане с електронен подпис или с уникални код. Въвеждат се персоналният код, ЕГН, личен номер на чужденеца или служебен номер от регистъра на НАП.

В пациентското досие се съдържа информация за:

 • Алергии
 • Имунизации
 • Диспансерни
 • Рискови групи
 • Регистрации ОПЛ
 • История на прегледите
 • Рецептурни книжки
 • Лекарства
 • Лабораторни изследвания
 • Медицински процедури
 • Хоспитализации
 • Имплантанти
 • Дентална помощ
 • Протоколи за лекарства

Досието на дете до 18 години е включено в здравното досие на родителя, направил избор на личен лекар на детето.

В Пациентската информационна система има и абонамент, с който всеки ще може да получава нотификации от Здравната каса. Абонаментът може да е платен – с sms, или безплатен – на електронната поща. Изборът на канал за нотификация, честотата на получава не и видът на информацията, която ще бъде изпращана, се избира в раздел “Профил”.

В случай, че установите несъответствие между получената информация и действително получената от Вас медицинска помощ, можете да подадете жалба до НЗОК или в съответната РЗОК.

E-УСЛУГИ  В НАП

Справки със свободен достъп

Справка за здравно осигуряване

Можете да направите Справка за здравно осигуряване като  въведете ЕГН, ЛНЧ или Служебен номер от регистъра на НАП на лицето, за което ще правите справка. След потвърждение се визуализира изображение с цифри, които трябва да въведете в обозначеното поле. Ако не можете да разчетете всички цифри в изображението, може да го смените чрез избор на бутон „Ново изображение“.

Справката съдържа информация за дата на извлечението, ЕГН/ЛНЧ/Служебен номер от регистъра на НАП, име на лицето и статус на здравноосигурителните права.

Справка за дължимите здравноосигурителни вноски и лихви

Можете да да направите справка за периодите на здравно осигуряване и дължимите здравноосигурителни вноски и лихви чрез Здравноосигурителен калкулатор.

Трябва да въведете ЕГН или ЛНЧ на лицето, за което ще правите справка и да въведете в обозначеното поле думите показани на изображението. Ако не можете да разчетете всички букви в изображението може да го смените или да изберете да чуете и след това въведете възпроизведените думи.

На екрана се визуализира справка с „Периоди на здравно осигуряване”. Месеците, в които сте осигурявани са маркирани и полето не може да се редактира. Месеците, в които не сте били осигурявани са не маркирани и може да се сложи отметка за проверка на дължимите вноски. След това се избира задължително „Вид осигурено лице”, „Осигурителен доход” и дата на олихвяване (в полето автоматично се попълва текущата дата). Полето „Тип осигуряване” се попълва само ако осигурявате „Неосигурен член на семейството”. След попълване на необходимите полета се избира бутон Справка. На екрана се визуализира „Справка за дължимите здравноосигурителни вноски и лихви”. Справката съдържа Име, ЕГН/ЛНЧ на лицето, Вид на осигурено лице и в табличен вид- месеца, годината, главницата, лихвата и осигурителния доход. Под таблицата има информация за цялата сума главница и лихва, която се  дължи.

Справки с  ПИК

Тази група услуги е предназначена за лица, които разполагат с персонален идентификационен код /ПИК/, издаден от компетентния офис на НАП.

За да ползвате тази група услуги е необходимо да подадете Заявление за ползване на електронни услуги, предоставяни от НАП чрез ПИК.

Заявлението се подава в компетентния офис, лично или от упълномощено лице. Удостоверението с издадения ПИК може да се получи лично, от упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице, или от лице изрично посочено от титуляра в заявлението за ползване на електронни услуги, предоставени от Националната агенция за приходите, чрез ПИК.

 • За да влезете в системата, е необходимо да попълните в съответните полета идентификатора на лицето /за юридически лица – ЕИК от Търговски регистър/БУЛСТАТ или служебен номер от НАП, за физическите лица – ЕГН, личен номер на чужденец (ЛНЧ) или служебен номер от НАП/ и издадения персонален идентификационен код, посочен в удостоверението за издаване на ПИК. В удостоверението изрично е упоменат и идентификаторът, с който влизате в системата „Е-услуги с ПИК“.

Чрез „Е-Услуги с ПИК“ можете да подадете искане за издаване на документи или да направите справка за:

 • Допълнително задължително пенсионно осигуряване /ДЗПО/ – Справката съдържа данни за настоящия универсален пенсионен фонд на лицето, вид участие /личен или служебен избор/, идентификатор и наименование на осигурителя, както периода и размера на преведените суми.
 • Осигурителен доход – Справката съдържа данни за идентификатор и наименование на осигурителя, дни в осигуряване, дневно работно време в часове, отработени часове общо, наличие на положен извънреден труд в часове,осигурителен доход в лв., начислен месечен облагаем доход;
 • Актуално състояние на трудовите договори – съдържа информация за сключените и прекратените трудови договори, получена на базата на подадените от работодателите уведомления;
 • Задължения – съдържа информация за всички задължения на лицето, включително задълженията, плащанията по които подлежат на разпределение от публичен изпълнител.
 • Извършени плащания, преведени по сметка на НАП и погасени задължения с тях – съдържа информация за сумите, платени от лицето през съответната финансова година, както и неразпределени плащания от минали години, разпределението на тези суми по задължения и остатъците от плащания, предназначени за погасяване на бъдещи задължения.

Е-УСЛУГИ В НОИ

Справки  със свободен достъп

Справка за прекратени осигурители без правоприемник с предадени разплащателни ведомости

Осигурителният архив на НОИ съдържа документи, въз основа на които се удостоверява осигурителен стаж и доход на работниците и служителите, положили труд при осигурители, които са прекратили дейността си и нямат правоприемник. Разпоредби  от Кодекса за социално осигуряване въведоха задължението осигурителите, които прекратяват дейността си след 01.01.2006 г. и нямат правоприемник, да предават разплащателните ведомости в съответното ТП на НОИ, освен ако в закон не е предвиден друг ред за съхраняването им (това се отнася за документите, съхранявани в архивите на МВР, Централен военноисторически архив и Оперативния архив при Министерството на отбраната и други случаи, когато е необходим специален ред за съхраняването на класифицирана информация).  Наред с това всички юридически или физически лица, държавни учреждения, общини или кметове, съхраняващи разплащателни ведомости на осигурители, прекратени осигурители преди 01.07.2005 г., които нямат правоприемник (КЗС, ТКЗС, МТС, АПК, прекратени кооперации и др.)., бяха задължени в срок 01.07.2007 г., да предадат документите в съответното териториално поделение на НОИ. Основната цел на осигурителния архив е издаване на удостоверения за осигурителен стаж и доход, в регламентирания 30 дневен срок. (Обр. УП-13,  Обр. УП-14, Обр.УП-15, Обр. УП-17). Удостоверенията, са необходими на заинтересованите лица при ползване на пенсионни права и обезщетения.

Справката можете да направите тук.

Преизчисляване на стаж към трета категория труд

Осигурителният стаж се установява с трудови, служебни и осигурителни книжки, с документ по утвърден образец, издаден от осигурителя, и с данните по чл. 5, ал. 6 КСО. При осигурителен стаж от различни категории труд трудовият стаж от първа и втора категория се превръща в осигурителен стаж от трета категория по реда на чл. 104, ал. 2-8 КСО. При пенсиониране за осигурителен стаж и възраст осигурителният стаж се превръща, като три години осигурителен стаж от първа категория или четири години от втора категория се зачитат за пет години стаж от трета категория.

Можете да преизчислите стажа си тук. 

Справки с ПИК

Осигурените лица могат да получат от Националния осигурителен институт (НОИ) 10-значен буквено-цифрен персонален идентификационен код (ПИК) лично или чрез упълномощено лице, без да е необходимо предварително да попълват заявление на хартиен носител. Когато лицата отиват лично в териториално поделение на НОИ или в негов филиал или приемна за издаването на ПИК, е необходимо да представят само лична карта. С оглед защита на данните, издаването на ПИК чрез упълномощено лице се извършва само чрез представяне на изрично, нотариално заверено пълномощно. В тези случаи се прилага копие от пълномощното, което задължително се съпоставя с оригиналния документ и остава на съхранение в ТП на НОИ. Изпратени по пощата документи и искания за издаване на ПИК не се oбработват. Издадено удостоверение с ПИК се получава срещу подпис лично или от нотариално упълномощено лице. Удостоверенията не се изпращат по пощата.

Издаването на удостоверение с ПИК се извършва веднага, в ТП на НОИ или в негов филиал или приемна, които имат информационна свързаност с ТП или ЦУ на НОИ. Ако няма  информационна свързаност срокът е седем дни.

С издадения ПИК гражданите могат да ползват електронни услуги на НОИ, които касаят достъп до лични данни. Важно е да знаете, че  издаваният от НАП цифрен ПИК не може да се ползва за достъп до предоставяните от НОИ услуги. Достъпът до услугите на НОИ се осъществява чрез въвеждане на ПИК, издаден от НОИ и ЕГН/ЛНЧ или служебен номер от регистъра на НАП, за лицата без ЕГН/ЛНЧ.

Изчисляване на прогнозна пенсия

С тази услуга се изчисляват прогнозен индивидуален коефициент и прогнозна пенсия за осигурителен стаж и възраст за лица, на които не е отпусната такава от ДОО.  За целта се използва подадената информация за осигурителен стаж и доход от осигурителите/ самоосигуряващите се в Регистъра на осигурените лица /РОЛ/ – за периоди след 31.12.1996 г. и въведена от лицето информация за осигурителен/ трудов стаж и за доход за избран 3-годишен период – за периоди преди 01.01.1997 г. Осигурителните периоди след 31.12.1996 г. включват последния месец с обявен от НОИ среден осигурителен доход за страната. За определяне прогнозния размер на пенсията се взема предвид средно месечния осигурителен доход за 12 календарни месеца, предхождащи датата, от която се изчислява пенсията. Трябва да се запознаете с Инструкцията и да въведете ЕГН и ПИК тук. 

Справки за социално осигуряване
Справки за парични обезщетения и помощи
Справки за парични обезщетения за безработица
Справки в услуга на пенсионера

 

Leave a Reply